Ponuka edukačného centra v oblasti výchovy a vzdelávania

Sme skutoční experti s dlhoročnou praxou a výbornými výsledkami

Sekcia pre predškolákov

Pre rodičov a ich deti, ktoré hľadajú odpovede na otázky o školskej pripravenosti a prípadných ťažkostiach v určitých oblastiach vývinu dieťaťa spojené s osvojovaním veku primeraných zručností a schopností.

Sekcia pre výchovu a elementárne vzdelávanie

Pre rodičov a ich deti, ktorí hľadajú podporný priestor v rámci domácej prípravy a mimoškolskej činnosti (hlavné predmety, anglický jazyk). Pomôžeme vám zlepšiť výsledky detí a to cieleným programom.

Sekcia psychológie

Pre rodičov a ich deti, učiteľov a školy. Priestor určený na rozvoj rôznych psychologických aspektov v rámci vzdelávania a výchovy. Pomôžeme vám v skvalitňovaní zložiek výchovno-vzdelávacieho procesu a života všeobecne.

Sekcia špeciálnej pedagogiky

Pre rodičov a ich deti, ktorí si nedokážu poradiť s ťažkosťami v oblasti výchovy a vzdelávania a potrebujú podporu pomocou rôznych špecifických aktivít. Dokážeme vám pomôcť cielenou prácou s dieťaťom a správnym nastavením učenia sa.

Sekcia logopédie

Pre rodičov a ich deti, ktorí majú ťažkosti v oblasti správneho vývinu reči a osvojovania si správnej výslovnosti problematických hlások. Pomôžeme vám promptne a cielene.