SEKCIA ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY

V rámci špeciálnej pedagogiky riešime

 • Školská pripravenosť
 • Súbor aktivít rozvíjajúcich predškoláka
 • Bilaterálna integrácia
 • Hľadanie najvhodnejšieho učebného štýlu môjho dieťaťa.
 • Time management.
 • Vývinové poruchy učenia
 • Porucha písania - Dysgrafia a písmo Commenia
 • Porucha čítania - Dyslexia a rozvíjanie čítania s porozumením.
 • Porucha uvedomovania si gramatických pravidiel - Dysortografia a súbor aktivít ktoré pomáhajú osvojiť si základné poznatky slovenského jazyka.
 • Dyskalkúlia a súbor aktivít k praktickej matematike
 • Deti so zdravotným znevýhodnením v škole.
 • Poradenstvo rodičom detí s autizmom
 • Sociálne hry na rozvíjanie sociálnych interakcií

Zopár základných pojmov

Dyslexia

Porucha čítania. Vzniká na základe poruchy zrakového vnímania. Často ide o poruchu pravo-ľavej a priestorovej orientácie. Pomoc spočíva v podpore správnej techniky čítania, v pozitívnej motivácii k čítaniu, vo výbere vhodných textov. Dieťa učíme správne uchopiť text. Rozvíjame schopnosť čítať s porozumením.

Dysgrafia

Porucha osvojovania si písania. Často vyplývajúca z oslabení jemnej i hrubej motoriky. Podporíme správnu techniku písania. Rozvíjame jemnú a hrubú motoriku. V prípade výrazne nečitateľného písma, učíme nespojité písmo Comenia script. Pracujeme na rozvíjaní tvorivého písania.

Dysortografia

Porucha používania gramatických pravidiel. Vzniká väčšinou na podklade poruchy sluchového vnímania a rozlišovania hovoreného. Rozvíjame sluchového vnímanie. Naučíme účinné techniky osvojovania a používania gramatických pravidiel, poskytneme pomôcky, ktoré napomáhajú efektívnemu osvojovaniu si pravidiel slovenskej gramatiky.

Dyskalkulia

Porucha osvojovania si matematických schopností. Naučíme účinné techniky osvojovania si základných matematických operácii tak, aby ich dieťa aplikovalo nielen v matematických príkladoch, ale aj v praxi. Poskytneme pomôcky, ktoré tento proces urýchlia.

Dyspraxia

Porucha koordinácie pohybov. Charakteristickou je celková motorická neobratnosť, poruchy artikulácie, pridružiť sa môžu aj poruchy písania, čítania, emocionality, či poruchy správania. Pomocou bilaterálnej integrácie pozitívne ovplyvníme prepájanie hemisfér mozgu a následne koordináciu pohybov.

ADHD

Porucha pozornosti s hyperaktivitou. Charakteristickými prejavmi tejto poruchy sú hyperaktivita, impulzivita a porucha koncentrácie pozornosti. Rozvíjame potenciál dieťaťa. Pracujeme na zlepšovaní sebaregulácie. Ponúkame aktivity zlepšujúce pozornosť.

Mgr. Dušana Farkašová

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

Som školský špeciálny pedagóg. Mojou primárnou úlohou je nájsť príčiny školských ťažkostí Vášho dieťaťa. Mojim cieľom je v spolupráci s rodinou dieťaťa rozvíjať jeho potenciál. Som presvedčená, že najdôležitejším v tomto procese je podporiť silné stránky a minimalizovať vplyv jednotlivých oslabení na celkový rozvoj a úspešnosť dieťaťa. Pracujem na princípe prevencie, podpory a nápravy. Úspechy prichádzajú v prostredí prijatia a spolupráce. Pomocou zážitkových metód pôsobím na všetky zmysly dieťaťa, aby dochádzalo k efektívnemu učeniu a k radosti pátrať po informáciách. Svoju odbornosť som získala počas štúdia špeciálnej pedagogiky na Prešovskej univerzite a UJAK v Prahe. Venujem sa cvičeniam bilaterálnej integrácie, ktorá prostredníctvom pohybu rozvíja myslenie, sústredenie i efektivitu práce. Svoje skúsenosti som získala na základe 8 ročnej praxe so žiakmi s autizmom, 3 ročnej praxe s deťmi so zdravotným oslabením a 5 ročnej praxe so žiakmi s vývinovými poruchami učenia, so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na ZŠ.