SEKCIA PRE VÝCHOVU A ELEMENTÁRNE VZDELÁVANIE

Pre deti na prvom stupni ZŠ ponúkame

  • Pomoc a podpora v oblasti skvalitňovania domácej prípravy dieťaťa na vyučovanie - poskytujeme návody a samotnú realizáciu domácej prípravy v rámci špecializovaných programov
  • Doučovanie anglického jazyka hravou, efektívnou a personalizovanou formou pre deti od 6 do 14 rokov (individuálne alebo skupinovo)
  • Doučovanie hlavných predmetov, t. j. slovenský jazyk a matematika pre deti 1. stupňa ZŠ
  • Artefiletické (výtvarné) aktivity zamerané na rozvoj osobnosti dieťaťa, realizované cez zážitkovosť a reflektivitu pomocou výtvarného umenia

Zopár základných pojmov

Domáca príprava na vyučovanie

V rámci vzdelávania hovoríme aj mimoškolskej príprave žiaka na vyučovanie. To predstavuje súčasť procesu učenia sa dieťaťa. Nie každé dieťa / žiak zvláda túto činnosť efektívne, je potrebné tento návyk získať a rozvíjať ho primeraným spôsobom. 

Hlavné vyučovacie predmety

V škole rozoznávame rôzne druhy vyučovacích predmetov. Medzi hlavné predmety patria predovšetkým slovenský jazyk a matematika. Je veľmi dôležité v rámci výučby materinského jazyka získavať všetky potrebné vedomosti a zručnosti, ako sú čítanie, písanie, gramatika, práca s textom, čítanie s porozumením a podobne. Tieto nadobudnuté vedomosti a zručnosti napomáhajú ku kvalitnému získavaniu ďalších vedomosti v iných oblastiach (prírodovedných, vlastivedných a podobne). Matematické vedomosti a zručnosti patria neoddeliteľne ku komplexnému rozvoju dieťaťa. Na základe nich sa orientuje v ďalších oblastiach - čas, peniaze, merania, atď. 

Artefiletický prístup

V rámci artefiletiky hovoríme o prístupe, kde sa zameriavame na zážitok a prežívanie počas tvorby výtvarného diela. V tomto prístupe máme možnosť spoznávať lepšie vnútorné prežívanie dieťaťa a to vo vyjadrení farieb, tvarov, kompozície a podobne. V rámci následného reflektívneho rozhovoru získavame priestor na pomenovanie postojov, prežívania a emocionality dieťaťa. Rozvíja tvorivosť a emocionalitu dieťaťa. 

Mgr. Jana Imrová

ŠPECIALISTA NA PREDŠKOLSKÚ A ELEMENTÁRNU PEDAGOGIKU

Som učiteľkou na základnej škole s dlhoročnou praxou. Svoju odbornosť som získala štúdiom na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Svoje učiteľské kompetencie som rozvíjala a obohacovala aj po ukončení vysokoškolského štúdia. Absolvovala som štátnu skúšku z anglického jazyka. K skvalitneniu anglického jazyka mi pomohol aj niekoľkoročný pobyt v anglicky hovoriacej krajine, čo využívam dodnes aj v rámci doučovania anglického jazyka. Počas svojej praxe som sa zúčastnila rôznych školení a workshopov, ktoré mi pomáhajú zlepšovať proces vyučovania a výchovy detí. Mojou hlavnou víziou v oblasti výchovy a vzdelávania je najmä to, aby sa deti učili s radosťou a aby dokázali (aj napriek svojím prípadným limitom alebo naopak vďaka prednostiam) nadobudnúť vedomosti a zručnosti v čo najväčšej možnej miere a následne ich dokázali pretaviť kvalitným spôsobom do reálneho života. Verím, že v každom dieťati dokážeme nájsť jeho potenciál a následne s ním pracovať a rozvíjať ho správnym spôsobom.