SEKCIA PRE PREDŠKOLÁKOV

Pre deti v predškolskom veku vám ponúkame

  • Predškolská príprava - rozvoj školskej zrelosti, určené pre 5 - 6 ročné deti a pre deti s odkladom povinnej školskej dochádzky
  • Rozvoj hrubej a jemnej motoriky ako nevyhnutná súčasť komplexného rozvoja osobnosti dieťaťa predškolského veku
  • Rôzne aktivity a cielené programy zamerané na rozvíjanie osobnosti dieťaťa v oblastiach: perceptuálno-motorickej, kognitívnej, sociálno-emocionálnej, pracovno-motivačnej a iných oblastiach

Zopár základných pojmov

Hruba motorika

Rozvoj hrubej motoriky sa zameriava na ovládanie svalových skupín zodpovedných za koordináciu a udržiavanie rovnováhy tela v sede, stoji, pri chôdzi, behu, pri zmene pozície. Hrubú motoriku ovplyvňuje svalový tonus a schopnosť svalov naťahovať sa pri zmene pozície.

Jemná motorika

Rozvoj jemnej motoriky predstavuje predovšetkým zameranie sa na prácu svalov, ktoré sú zodpovedné za presné a malé pohyby rúk, prstov, zápästí, chodidiel, prstov na nohách, ale aj pier a jazyka. Kontrolované pohyby pri písaní, kreslení, strihaní, uchopovaní objektov.

Školská zrelosť

Znamená dosiahnutie takého stupňa vývinu (telesného, rozumového, emocionálneho a sociálneho), ktorý umožňuje dieťaťu úspešne si osvojovať školské vedomosti a zručnosti. Znamená takú zrelosť centrálnej nervovej sústavy, ktorá predstavuje odolnosť voči záťaži, schopnosť sústrediť sa a emocionálnu stabilitu.

Mgr. Jana Imrová

ŠPECIALISTA NA PREDŠKOLSKÚ A ELEMENTÁRNU PEDAGOGIKU

Som učiteľkou na základnej škole s dlhoročnou praxou. Svoju odbornosť som získala štúdiom na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Svoje učiteľské kompetencie som rozvíjala a obohacovala aj po ukončení vysokoškolského štúdia. Absolvovala som štátnu skúšku z anglického jazyka. K skvalitneniu anglického jazyka mi pomohol aj niekoľkoročný pobyt v anglicky hovoriacej krajine, čo využívam dodnes aj v rámci doučovania anglického jazyka. Počas svojej praxe som sa zúčastnila rôznych školení a workshopov, ktoré mi pomáhajú zlepšovať proces vyučovania a výchovy detí. Mojou hlavnou víziou v oblasti výchovy a vzdelávania je najmä to, aby sa deti učili s radosťou a aby dokázali (aj napriek svojím prípadným limitom alebo naopak vďaka prednostiam) nadobudnúť vedomosti a zručnosti v čo najväčšej možnej miere a následne ich dokázali pretaviť kvalitným spôsobom do reálneho života. Verím, že v každom dieťati dokážeme nájsť jeho potenciál a následne s ním pracovať a rozvíjať ho správnym spôsobom.